Privacybeleid

“Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

BEDRIJFSGEGEVENS

Naam bedrijf. EURO IMMO NV
Website. https://www.euroimmo.be
Maatschappelijke zetel. Albert I Laan 234, 8620 Nieuwpoort, België.
BTW-nummer. BE 0419 605 271
Tel. +32 58 23 65 82
Email. info@euroimmo.be

CONTACT

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen op het volgende e-mailadres: info@euroimmo.be

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens verkrijgen:

U kunt ons bepaalde persoonsgegevens actief verstrekken door u zich in te schrijven op onze nieuwsbrief.

U kunt ons bepaalde persoonsgegevens passief verstrekken, doordat onze systemen automatisch bepaalde handelingen registreren. Bij het gebruik van onze website, wordt bijvoorbeeld uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van de webserver, zoals gebruikelijk is bij bijna alle websites op het internet;

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

Statistische doeleinden, om zo onze website en ons marketingbeleid te optimaliseren;
Om u na uw toestemming, gerichte aanbiedingen te kunnen doen;
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

SOORTEN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

E-mailadres;
IP-adres.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Om de website correct en veilig te laten werken, kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens met derden delen. Wij verplichten deze derden om uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en wij beperken dit delen tot een absoluut minimum.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij de optimalisatie van de website of marketing, behalve na uw expliciete toestemming, of wanneer enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden back-ups van onze gegevens bij op een veilige locatie en wij spannen ons in om encryptie in te zetten wanneer dat haalbaar en nuttig is. In het bijzonder maken wij gebruik van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Gebruik van dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens die via het internet tussen u en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.