09/09/2022

Een goede syndicusafrekening is positief

Wie in een appartementsgebouw woont, betaalt een vergoeding voor de gemeenschappelijk kosten aan het gebouw. Maar hoeveel, waarvoor en hoe wordt die precies betaald? En wie moet deze noodzakelijke gemeenschappelijke kost betalen? Kunnen deze kosten worden  doorgerekend worden aan de huurder of moet ze betaald worden door de eigenaar van het appartement?

Onze vastgoedadviseur Elien legt uit: bekijk de video hierboven. 

Een syndicus staat in voor het dagelijks beheer van de mede-eigendom en het (laten) uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering. Het takenpakket van een syndicus is dus zeer ruim: een appartementsgebouw moet administratief, financieel en technisch beheerd worden. Enkele voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de onderhoudskosten van de lift, schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes, vervangen van de lampen,..  En al die algemene kosten worden jaarlijks doorgerekend aan de eigenaars van de mede-eigendom. En hoewel een syndicus niet echt een contractuele band heeft met huurders, kan een eigenaar wel (een deel van die) kosten doorrekenen aan zijn of haar huurder .

Wie zijn eigendom verhuurt, kan doorrekenen

Het is uiteraard niet ongewoon dat een verhuurder zijn of haar deel van de syndicusafrekening aan de huurder presenteert, maar in welke mate moet die laatste de kosten volledig, deels of niet betalen?

Door het Vlaams Woninghuurdecreet van 1 januari 2019 werd er gezorgd voor een duidelijk regeling over welke algemene kosten effectief mogen doorgerekend worden aan de huurder. Deze niet-limitatieve lijst ziet er als volgt uit:

Meergezinswoningen Voor de huurder Voor de verhuurder
1. Verbruik water x
2. Verbruik stookolie/aardgas x
3. Verbruik elektriciteit gemeenschappelijke delen x
4. Kosten vuilnisinzameling (indien collectief georganiseerd) x
5. Schoonmaak en onderhoud gemeenschappelijke delen x
6. Kleine herstellingen gemeenschappelijke delen (volgens de lijst van kleine herstellingen)
Dit omvat o.m. het vervangen van een defecte lamp, het vervangen van batterijen van rookmelders in de gemeenschappelijke delen, het herstellen van defecte sloten, het herstellen en vervangen van dienstkranen, stopcontacten en (licht)schakelaars.
x
7. Grote herstellingen gemeenschappelijke delen/installaties (die niet op de lijst van kleine herstellingen voorkomen), behalve herstellingen ten gevolge van oneigenlijk gebruik voor huurders x
8. Aankoop/vervangen meters nutsvoorzieningen x
9. Kosten voor de lift

Het onderhoud en de herstelling van de lift valt in principe onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Bepaalde onderdelen waarvan de vervanging of de herstelling te wijten is aan het gebruik en die daarom periodiek moeten gebeuren, vallen evenwel ten laste van de huurder. Om ingewikkelde berekeningen te vermijden, wordt geopteerd voor een forfaitaire verdeling.

9.1. Periodiek onderhoud

9.2. Het uitvoeren van de risicoanalyse en het uitvoeren van een preventieve inspectie

9.3. Het vervangen van grote onderdelen en het uitvoeren van de nodige modernisaties

50%

50%

100%

100%

10. Kosten voor de syndicus

Een syndicus vervult taken die zowel betrekking hebben op het dagelijks gebruik van het gebouw als op het in stand houden van het gebouw. Om ingewikkelde berekeningen te vermijden, wordt geopteerd voor een forfaitaire verdeling.

Diensten die specifiek op verzoek en in het belang van de verhuurder of huurder worden gemaakt (bv. sleutel laten bijmaken voor huurder of dossier samenstellen bij verkoop voor verhuurder), zijn volledig ten laste van die partij.

34% 66%
11. Conciërge 75% 25%
12. Kosten voor algemene vergadering x
13. Beheerskosten/administratiekosten x
14. Investeringen/reservefonds x

Dankzij deze regeling kunnen discussies tussen huurder en verhuurder voorkomen worden en is er duidelijkheid tussen de partijen.

Belangrijk om te weten is dat het verdelingsprincipe is van dwingende recht, er kan enkel van afgeweken worden in het voordeel van de huurder.

Een alternatieve mogelijkheid is dat partijen ervoor kiezen om de bijdragen in de algemene kosten forfaitair vast te leggen. Dit betekent dat op voorhand vaste bedragen worden afgesproken. Dit is enkel zo indien dit uitdrukkelijk wordt vastgelegd in het huurcontract. In dit geval behouden zowel de verhuurder als de huurder het recht om een herziening van de vastgelegde bedragen of om omzetting naar de werkelijke kosten.

Wil u meer weten over de syndicusafrekening en/of algemene informatie omtrent het doorrekenen van syndicuskosten? Contacteer Euro Immo, ons kantoor helpt u graag verder.